تسویه حساب

لطفا اطلاعات سفارش خود را به صورت دقیق وارد نمایید:

پس از ارسال فرم بالا مشخصات فردی را جهت پرداخت پر نمایید:

در این مرحله شما ۵۰٪ مبلغ کل سفارش را واریز می‌نمایید.